پذیرش چهار مقاله از ستاره میبد

پذیرش چهار مقاله از ستاره میبد

پذیرش چهار مقاله از پرسنل کاشی و سرامیک ستاره میبد در کنفرانس انجمن سرامیک ایران

ستاره میبد
مقالات
1401/07/01

چهار مقاله نگارش شده توسط پرسنل کاشی ستاره میبد در سیزدهمین کنفرانس سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران پذیرش شد. این کنفرانس توسط انجمن سرامیک ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، در روزهای  3 و 4 خرداد ماه 1401 در تهران برگزار شد.